col-md-8 col-sm-8

İşe alacağınız kişiyi işin başında görme fırsatı!

İEP, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir programdır. Programın amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adaylarını kendileri bulabilecekleri gibi, katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

 • İŞKUR ‘a kayıtlı işsiz olmak
 • Son 1 aylık dönemde işsiz olmak (Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması)
 • 15 yaşını tamamlamış olmak
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak
 • Emekli olmamak
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

Statü Katılım Durumu
Açık Lise Öğrencisi Katılabilir
Açık Öğretim Ünv Katılabilir
Dul/Yetim Aylığı Alıyor Katılabilir
Engelli Aylığı Alıyor Katılabilir
İsteğe Bağlı Sigortalı Katılabilir
İşsiz (1 ay süredir) Katılabilir
İşsizlik Ödeneği Alıyor Katılabilir
Lise Öğrencisi Katılabilir
Sosyal Yardım Alıyor Katılabilir
Suriyeli (Geçici Koruma) Katılabilir
Tarımsal Faaliyet SGK Katılabilir
Üniversite Öğrenci Katılabilir
Çalışan Katılamaz
Emekli Katılamaz
İşveren eşi, oğlu, kardeşi Katılamaz
Mülteci Katılamaz
Yabancı Öğrenci Katılamaz

 • İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemlemek.
 • Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işgücü yetiştirmek.
 • Teşviklerden yararlanarak istihdam maliyetini düşürmek.

 • 5510/4/a kapsamında en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler.
 • Kamu kurum/kuruluşlarının iktisadi teşekkülleri.
 • Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 • Meslek birlikleri, sendikalar.
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, noterler.
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri.

Ödeme Türü Ödeme Yapan Kurum Ödemenin Yapıldığı Yer
Katılımcı zaruri gideri (Günlük 163,59 TL)*
Katılımcı Öğrenci ise 122,69 TL- İşsizlik Ödeneği alıyor ise 81,80 TL zaruri gider ödemesi yapılır.
İŞKUR HALKBANKASI (Katılımcı Adına)
İş Kazası ve Meslek Hast. Sigortası Primi İŞKUR SGK
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri** İŞKUR SGK
*Katılımcının işyerinde haftada 6 gün ve ayda 26 gün çalışması halinde 4.253 TL katılımcı zaruri gideri banka hesabına yatırılacaktır. **Katılımcı adına yatırılan Sağlık Sigortası Primleri kapsamında SGK mevzuatında bildirilen prim günün sağlanması halinde bakmakla yükümlü olan yakınları da sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

 • İlk defa İEP uygulayacak olan firmalarda İşyeri çalışan sayısının % 10 ‘udur. Daha önceden İEP uygulanan firmalarda ise geçmişteki durumları değerlendirilerek bu oran çalışan sayısının % 30’una kadar çıkabilmektedir.
 • İşyerinden kastedilen, aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı aynı vergi numarası çatısı altında bulunan firmaların toplam fiili çalışan sayısıdır.

İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların % 50’si üzerinden hesaplanır. Program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar katılımcının işveren tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir. Artırımlı kontenjan kullananlarda ise uygulanan bu sürelerin iki katı kadar katılımcının, işveren tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir.

İEP BAŞVURU BELGELERİ

Aşağıdaki belgeler başvuru yapacak olan firma tarafından belirtilen sıraya uygun şekilde klasör içerisinde hazırlanarak firmaya ait “İşveren Danışmanı” na işlemlerin başlaması için başvurulmalıdır.

Belge Adı
1-İEP TALEP DİLEKÇESİ
2-ÖN TALEP FORMU
3-İŞVEREN TAAHHÜTNAMESİ (BAŞVURU TARİHİNE AİT)
4-SÖZLEŞME EKİ (3 NÜSHA)
5-İşveren türüne göre güncel olmak kaydıyla işyerinin hukuki durumunu gösteren (ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı) belgelerinden birinin aslı ve fotokopisi
6- Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren SGK hizmet listesi
7-İmza Sirküsü örneği belgelerin aslı veya Noter onaylı sureti ve fotokopisi.
8-Eğer imza yetkilisi devredilecekse sadece ; Noterden onaylı, işveren veya işveren ortağının verdiği, içeriğinde sözleşme /akit imzalamaya yetkili ibaresi olan ve geçerlilik tarihi sözleşmenin bitiş tarihini kapsayan, en az 60 gün SGK primi yatırılmış bir çalışanına verilmiş vekalet geçerlidir.
9-Vardiya yapılacak ise çalışma saatlerini gösterir liste.(ÖRNEK ŞABLON)

Başvuru Sırasında Evrakların Aslı Bulundurulmalıdır.

Aslı görüldüğünde “aslı görüldü” kaşesi vurularak asıl evraklar geri teslim edilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Kurumumuza başvuru yapmadan önce firmanızın İŞKUR ’ a işveren üyelik kaydı olduğunu ya da firmanızın İŞKUR numarasına sahip olduğunu kontrol ediniz.
 • Eksik belgeyle başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Tüm İEP Başvuru Belgelerinin gelmeden önce doldurulması gerekmektedir.
 • İlk başvurularda sözleşmeler başvuru sırasında İŞKUR’ da firma imza yetkilisi ve katılımcıyla birlikte imzalanacaktır.
 • Başvuru belgeleri dijital olarak doldurulmayacaksa, mavi renkli sabit kalem ile doldurulmalıdır.
 • Günlük çalışma süresi en az 5 en fazla 8 saat olabilir.(Ara dinlenme ve yemek arası hariç).
 • Program haftada maksimum 6 gün ve haftalık çalışma süresi maksimum 45 saat olarak uygulanır.
 • Katılımcı öğrenci ise, ders programını gösteren bir belgenin bulundurulması gerekmektedir.
 • İmza yetkisi devredilecekse, vekalet verilen kişinin firma SGK listesinde en az 60 gün sigortalı çalışan olması gerekmektedir.
 • Katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde;

  - Tehlikeli ve çok tehlike işler sınıfındaki mesleklerde çalıştırılamaz. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 gün ve toplamda 40 saatten fazla olamaz.

  - Sözleşmeye imza atmak için velisinin de (Vukuatlı nüfus belgesi ile birlikte) İŞKUR’ da hazır bulunması gerekmektedir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • Katılımcılara günlük 163,59 TL(Öğrenci:122,69 TL-İşsizlik Ödeneği alıyorsa 81,80 TL) zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Programın aylık çalışma süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı verilmektedir.
 • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.
 • Katılımcılar program süresinde emeklilik primlerinin ödenmediğini bilmelidir. Çözüm: program devam ederken isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenebilir.
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

  a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve

  b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar işsizlik fonundan karşılanır.
 • Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin (yemek, ulaşım, giyecek yardımı, burs vb.) gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir. (193 sayılı GVK Md. 40/11)

SIKÇA SORULAN SORULAR

İEP, işi işin başında öğretme programıdır
Hem iş arayanların hem de işverenlerin doğru iş ve doğru işçi gücünü bulma olanağı elde etmesini sağlamaktır.
5510/4/a kapsamında en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler, Kamu kurum/kuruluşlarının payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller. Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Meslek birlikleri, sendikalar Ticaret ve Sanayi Odaları, noterler Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
İşyeri çalışan sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı İEP kapsamında çalışabilir.
İEP için vergi borcu, SGK prim borcu vs. aranmamaktadır.
Her program için en az %50 istihdam taahhüdü ve program süresi 60 günden az olan programlarda 60 gün, diğerler programlarda program süresi kadar istihdam şartı aranırken, artırımlı kontenjan kullanımında bu süre iki katına çıkartılır.
 • - İŞKUR ‘a kayıtlı işsiz olmak,
 • - Son 1 aylık dönemde işsiz olmak (Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması)
 • - 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
 • - Emekli olmamak,
 • - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak
Evet. Aslı görülmesi halinde görevli memur tarafından “aslı görüldü” kaşesi vurularak asıl evraklar işverene geri teslim edilecektir.
Vasıf gerektiren mesleklerde İEP düzenlenebilmektedir.İşbaşı eğitim programı düzenlenmeyecek programlara buradan ulaşabilirsiniz.
- Bilişim ve İmalat sektörlerinde azami 180 takvim gününe kadar uygulanabilmektedir.
- Diğer sektörlerde azami 90 takvim gününe kadar uygulanabilmektedir.
Haftada maksimum 6 gün ve günlük minimum 5 saat maksimum 8 saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir.
Katılımcılara günlük 163,59 TL ücret ödenmektedir. (Katılımcı Öğrenci ise 122,69 TL- İşsizlik Ödeneği alıyor ise 81,80 TL zaruri gider ödenmektedir.)
Katılımcının aylık ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde katılımcı adına Halk Bankası’na toplu olarak yatırılır.
Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primi yatmaktadır.
Katılımcının program süresinin 1\10 u kadar izin günü ve ayrıca 5 gün rapor hakkı bulunmaktadır.
İşbaşı eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösterir İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası il müdürlüğü ve işveren/işveren yetkilisi tarafından imzalanarak verilir.

BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Üçevler Mahallesi Esra Sokak No:1 Nilüfer\BURSA